A Stomach-ʼabid

Shibid-My stomach

Nibid-Your stomach

Bibid-His/her/its stomach

Hobid-Formal stomach

To push it away and get rid of it-yóó’ ʼayííyííł 

To push it away and get rid of it :Lex.Pre.: yóó’(adv) ‘a(op) bí(outer obj.) Cl.:0 Conj.:(y)-p

STEM SET/Transitivity: Transitive (outer and inner) 

I.yííł

P. yil

F.yił

U/R. yił

O.yííł

 

(yóó’ + verb= to push away and get rid of it)

 

(Imp.) 

                           Sg.               Dl.             Pl.

1str Person ʼabéshííł         ʼabíigííł       ʼabídeiigííł

2nd Personʼabíníyííł   ʼabóhííł/ʼabégííł ʼabídaohííł/abédaogííł

3rd Person ʼayííyííł                              ʼayídeiyííł

4th Person ʼabíjííyííł                             ʼabídajííyííł

(Perf.) 

                           Sg.               Dl.             Pl.

1str Person ʼabííyil             ʼabíigil       ʼabídasiigil

2nd Person ʼabííníyil         ʼabóogil      ʼabídasoogil

3rd Person ʼayíyííyil                             ʼayídayiizyil

4th Person ʼabijííyil                              ʼabídajiizyil

(Fut.) /d/

                           Sg.                Dl.             Pl.

1str Person ʼabídeeshił       ʼabídiigił   ʼabídadiigił

2nd Person ʼabídííyił         ʼabídoogił    ʼabídadoogił

3rd Person ʼayíidooyił                           ʼayídeidooyił

4th Person ʼabízhdooyił                        ʼabízhdadooyił

Y/M pg. 4

To push it into a space-yah ʼayííyííł

To push it into a space :Lex.Pre.: yah(adv) ‘a(op) bí(outer obj.) Cl.:0 Conj.:(y)-p

STEM SET/Transitivity: Transitive (outer and inner)

I.yííł

P.yil

F.yił

U/R. yił

O.yííł

 

(Destination + góne’ + verb= To push it into that location(house, school, garage, etc))

(Imp.) 

                           Sg.                    Dl.                        Pl.

1str Person yah ʼabéshííł       yah ʼabíigííł         yah ʼabídeiigííł

2nd Person yah ʼabíníyííł  yah ʼabóhííł/ʼabégííł yahʼabídaohííł/abédaogííł

3rd Person yah ʼayííyííł                                     yah ʼayídeiyííł

4th Person yah ʼabíjííyííł                                   yah ʼabídajííyííł

(Perf.) 

                           Sg.                        Dl.                    Pl.

1str Person yah ʼabííyil            yah ʼabíigil       yah ʼabídasiigil

2nd Person yah ʼabííníyil        yah ʼabóogil     yah ʼabídasoogil

3rd Person yah ʼayíyííyil                            yah ʼayídayiizyil

4th Person yah ʼabijííyil                             yah ʼabídajiizyil

(Fut.) /d/

                           Sg.                         Dl.                  Pl.

1str Person yah ʼabídeeshił      yah ʼabídiigił     yah ʼabídadiigił

2nd Person yah ʼabídííyił         yah ʼabídoogił   yah ʼabídadoogił

3rd Person yah ʼayíidooyił                                yah ʼayídeidooyił

4th Person yah ʼabízhdooyił                            yah ʼabízhdadooyił

Y/M pg. 4

(Better to use bąąz, root)

To shove it into a space or pocket- yitát’ah ʼayííyííł 

To shove it into a space or pocket:Lex.Pre.: bitát’ah(adv) ‘a(op) bí(outer obj.) Cl.:0 Conj.:(y)-p

STEM SET/Transitivity: Transitive (outer and inner)

I.yííł

P.yil

F.yił

U/R. yił

O.yííł

 

(Destination) +bitát’ah+(Obj.) + verb

(Ex. Shizis bitát’ah béésh bee hané’é abéshííł

I shove the phone into my bag.)

(Imp.) 

                       Sg.                   Dl.               Pl.

1str Personʼabéshííł          ʼabíigííł       ‘abídeiigííł

2nd Personʼabíníyííł  ʼabóhííł/ʼabégííł ʼabídaohííł/abédaogííł

3rd Person ʼayííyííł                              ʼayídeiyííł

4th Person ʼabíjííyííł                             ʼabídajííyííł

(Perf.) 

                           Sg.               Dl.             Pl.

1str Person ʼabííyil             ʼabíigil       ʼabídasiigil

2nd Person ʼabííníyil         ʼabóogil      ʼabídasoogil

3rd Person ʼayíyííyil                             ʼayídayiizyil

4th Person ʼabijííyil                              ʼabídajiizyil

(Fut.) /d/

                           Sg.                Dl.             Pl.

1str Person ʼabídeeshił       ʼabídiigił   ʼabídadiigił

2nd Person ʼabídííyił         ʼabídoogił    ʼabídadoogił

3rd Person ʼayíidooyił                           ʼayídeidooyił

4th Person ʼabízhdooyił                        ʼabízhdadooyił

To push it away out of sight/ To shove it in-ʼayííyííł 

To push it away out of sight/ To shove it in:Lex.Pre.: ‘a(op) bí(outer obj.) Cl.:0 Conj.:(y)-p

STEM SET/Transitivity: Transitive (outer and inner )

I.yííł

P.yil

F.yił

U/R. yił

O.yííł

(Imp.) 

                           Sg.               Dl.             Pl.

1str Person ʼabéshííł         ʼabíigííł       ʼabídeiigííł

2nd Personʼabíníyííł   ʼabóhííł/ʼabégííł ʼabídaohííł/abédaogííł

3rd Person ʼayííyííł                              ʼayídeiyííł

4th Person ʼabíjííyííł                             ʼabídajííyííł

(Perf.) 

                           Sg.               Dl.             Pl.

1str Person ʼabííyil             ʼabíigil       ʼabídasiigil

2nd Person ʼabííníyil         ʼabóogil      ʼabídasoogil

3rd Person ʼayíyííyil                             ʼayídayiizyil

4th Person ʼabijííyil                              ʼabídajiizyil

(Fut.) /d/

                           Sg.                Dl.             Pl.

1str Person ʼabídeeshił       ʼabídiigił   ʼabídadiigił

2nd Person ʼabídííyił         ʼabídoogił    ʼabídadoogił

3rd Person ʼayíidooyił                           ʼayídeidooyił

4th Person ʼabízhdooyił                        ʼabízhdadooyił

Y/M pg. 4