Shizhi’-My name

Nizhi’-Your name

Nihizhi’-Our name

Bizhi’-His/her name

Dabizhi’-Their name