Sheʼabeʼ dibahí-My Powdered milk

Neʼabeʼ dibahí-You powdered milk

Beʼabeʼ dibahí-His/her/it’s powdered milk

Hoʼabeʼ dibahí-Formal his/her/it’s powdered milk