To be big nosed: Lex. Pre.: ‘ayóíáá(op) Cl.: l Conj.: NI

STEM SET: Transitivity: Transitive

NI. chį́į́h

(NI.)

Sg.                     Dl.                        Pl.

1st Person ‘ayóí ááshchį́į́h   ‘ayóí ‘íilchį́į́h             ‘ayóí ‘áádeiilchį́į́h

2nd Person ‘ayóí íínílchį́į́h  ‘ayóí ‘áałchį́į́h/’áołchį́į́h ‘ayóí ‘áádaałchį́į́h/’áádaołchį́į́h

3rd Person ‘ayóí áálchį́į́h                                    ‘ayóí ‘áádaalchį́į́h

4th Person ‘ayóí ájoolchį́į́h                                ‘ayóí ‘ádajoolchį́į́h