To be good-Lex.Pre.: (Yá)(‘á)op (n)ip Classifier:0, Perf./Conj.: (NI)

STEM SET/Transitivity: Intransitive

(NI.)  tʼééh

(NI)

Sg.               Dl.                  Pl.

1st Pov Yáʼáníshtʼééh  Yáʼániitʼééh  Yáʼádaniitʼééh

2nd Pov Yáʼánítʼééh Yáʼánohtʼééh  Yáʼádanohtʼééh

3rd Pov Yáʼátʼééh                            Yáʼádaatʼééh

4th Pov Yáʼájítʼééh                          Yáʼádajitʼééh