To boil it: Lex. Pre.: 0 Classifier: ł, Perf./Conj.: (s)-p

STEM SET/Transitive: Transitive

béézh

béézh

bish

(Imp.)

               Sg.              Dl.           Pl.

1st Pov Yishbéézh  Yiilbéézh  Deiilbéézh

2nd Pov Niłbéézh   Wołbéézh   Daołbéézh

3rd Pov Yiłbéézh                      Deiłbéézh

4th Pov Jiłbéézh                       Dajiłbéézh

(Perf.)

                    Sg.               Dl.            Pl.

1st Pov Shéłbéézh     Shiilbéézh   Dashiilbéézh 

2nd Pov Shíníłbéézh  Shoołbéézh Dahoołbéézh

3rd Pov Yishbéézh                         Deishbéézh

4th Pov Jishbéézh                          Dajishbéézh

(Fut.) /d/

                  Sg.                Dl.            Pl.

1st Pov Deeshbish   Diilbish Dadiilbish

2nd Pov Dííłbish    Doołbish   Dadoołbish

3rd Pov Yidoołbish                Deidoołbish

4th Pov Jidoołbish                Dazhdoołbish