To menstruate-Lex.Pre.: ‘ąądi(adv) *(n)ip,(Only occurs in Imp.) Classifier: 0, Perf./Conj.: n-i, s-p

STEM SET/Transitivity: Intransitive

I.    lį́

P.   lį́į́’

F.  leeł

U/R.  LOOK IN YM 87′

O.  LOOK IN YM 87′

(Imp.)

                  Sg.                        Dl.                Pl.

1st Pov  ‘ąądi Nishłį́              ‘ąądi Niidlį́      ‘ąądi Daniidlį́

2nd Pov  ‘ąądi Nílį́                 ‘ąądi Nohłį́     ‘ąądi Danohłį́

3rd Pov  ‘ąądi Nilį́                                        ‘ąądi Danilį́

4th Pov ‘ąądi Jinilį́                                    ‘ąądi Dazhnilį́ 

(Perf.)

               Sg.                Dl.                         Pl.

1st Pov ‘ąądi Sélį́į́’    ‘ąądi Siidlį́į́’      ‘ąądi Dasiidlį́į́’

2nd Pov ‘ąądi Sínílį́į́’   ‘ąądi Soołį́į́’  ‘ąądi Dasoołį́į́’

3rd Pov  ‘ąądi Sílį́į́’                           ‘ąądi Daazlį́į́’

4th Pov  ‘ąądi Jizlį́į́’                         ‘ąądi Dajizlį́į́’

(Fut.)

                      Sg.                        Dl.                     Pl.

1st Pov  ‘ąądi Deeshłeeł       ‘ąądi Diidleeł       ‘ąądi Dadiidleeł

2nd Pov  ‘ąądi Dííleeł           ‘ąądi Doohłeeł     ‘ąądi Dadoohłeeł

3rd Pov  ‘ąądi Dooleeł                                    ‘ąądi Dadooleeł

4th Pov ‘ąądi Jidooleeł                                 ‘ąądi Dazhdooleeł