To Reside: Lex.Pre: (Kéé)op (hw)ip, Classifier: d, Perf./Conj.: IRREGULAR

STEM SET/Transitivity: Intransitive

        tʼį́

 

                  (Sg.)          (Dl.)            (Pl.)

1st Pov Kééhashtʼį́  Kééwhiitʼį́ Kéédahwiitʼį́

 

2nd Pov Kééhótʼį́     Kééhóhtʼį́ Kéédahohtʼį́

 

3rd Pov Kééhatʼį́                       Kéédahatʼį́

 

4rd Pov Kééhojitʼį́                     Kéédahojitʼį́

 

kééhatʼį́į́ + Nítʼééʼ =(Past)

 

Kééhatʼį́į + doo = (Fut.)