To see it-Lex.Pre.: 0 Classifier:ł, Perf./Conj.:(lv)

STEM SET/Transitivity:Transitive

I.  tsééh

P.  tsą́

F.  tsééł

U/R.  tsééh

O.  tsééh

(Imp.)

                  Sg.         Dl.          Pl. 

1st Pov Yiistsééh   Yiiltsééh    Deiiltsééh

2nd Pov Yiiłtsééh   Woołtsééh  Daołtsééh

3rd Pov Yiyiiłtsééh                   Dayiiłtsééh

4th Pov Dziiłtsééh                    Dadziiłtsééh

(Perf.)

                  Sg.         Dl.          Pl.

1st Pov Yiiłtsą́       Yiiltsą́       Deiiltsą́

2nd Pov Yiniłtsą́  Woołtsą́     Daoołtsą́

3rd Pov Yiyiiłtsą́                   Dayiiłtsą́

4th Pov Dziiłtsą́                    Dadziiłtsą́

(Fut.)/d/

                    Sg.             Dl.          Pl.

1st Pov Yideestsééł   Yidiiltsééł    Deidiiltsééł

2nd Pov Yidííłtsééł   Yidoołtsééł   Deidiiłtsééł

3rd Pov Yiidoołtséél                      Yiidoołtsééł

4th Pov Dziidoołtsééł                    Deizdoołtsééł