To use it: Lex.Pre.: (cho)op (y)(n)ip, Classifier: ł, Perf./Conj.: (s-p)

STEM SET/Transitive: 

I.   ʼį́

P.  ʼįįd

F.  ʼįįł

U/R.  ‘įįh

O. ʼį́į́’

(Imp.)

                Sg.             Dl.                  Pl.

1st Pov Choinish‘įįh   Choiniilʼįįh  Chodeiniil‘įįh

2nd Pov Choinił‘įįh   Choinooł‘įįh  Chodeinooł‘įįh

3rd Pov Choyooł‘įįh                     Chodayooł‘įįh

4th Pov Chojooł‘įįh                       Chodajooł‘įįh

(CI.)

                Sg.             Dl.                  Pl.

1st Pov Choinishʼį́   Choiniilʼį́  Chodeiniilʼį́

2nd Pov Choiniłʼį́   Choinoołʼį́  Chodeinoołʼį́

3rd Pov Choyoołʼį́                     Chodayoołʼį́

4th Pov Chojoołʼį́                       Chodajoołʼį́

(Perf.)

               Sg.            Dl.              Pl. 

1st Pov Choiséłʼįįd       Choisiil’įįd     Chodeisiil’įįd

2nd Pov Choisíníłʼįįd    Choisoołʼįįd    Chodeisoołʼįįd

3rd Pov Choyoosʼįįd                             Chodayoosʼįįd

4th Pov Chojoosʼįįd                            Chojoosʼįįd

(Fut.) /d/

                  Sg.                   Dl.                 Pl.

1st Pov Choideeshʼįįł  Choidiilʼįįł   Chodeidiilʼįįł

2nd Pov Choidííłʼįįł   Choidoołʼįįł  Chodeidoołʼįįł

3rd Pov Choidoołʼįįł                       Chodeidoołʼįįł

4th Pov  Choizhdoołʼįįł                Chodeizhdoołʼįįł