To menstruate-‘ąądi Nilį́

To menstruate-Lex.Pre.: ‘ąądi(adv) *(n)ip,(Only occurs in Imp.) Classifier: 0, Perf./Conj.: n-i, s-p

STEM SET/Transitivity: Intransitive

I.    lį́

P.   lį́į́’

F.  leeł

U/R.  LOOK IN YM 87′

O.  LOOK IN YM 87′

(Imp.)

                  Sg.                        Dl.                Pl.

1st Pov  ‘ąądi Nishłį́              ‘ąądi Niidlį́      ‘ąądi Daniidlį́

2nd Pov  ‘ąądi Nílį́                 ‘ąądi Nohłį́     ‘ąądi Danohłį́

3rd Pov  ‘ąądi Nilį́                                        ‘ąądi Danilį́

4th Pov ‘ąądi Jinilį́                                    ‘ąądi Dazhnilį́ 

(Perf.)

               Sg.                Dl.                         Pl.

1st Pov ‘ąądi Sélį́į́’    ‘ąądi Siidlį́į́’      ‘ąądi Dasiidlį́į́’

2nd Pov ‘ąądi Sínílį́į́’   ‘ąądi Soołį́į́’  ‘ąądi Dasoołį́į́’

3rd Pov  ‘ąądi Sílį́į́’                           ‘ąądi Daazlį́į́’

4th Pov  ‘ąądi Jizlį́į́’                         ‘ąądi Dajizlį́į́’

(Fut.)

                      Sg.                        Dl.                     Pl.

1st Pov  ‘ąądi Deeshłeeł       ‘ąądi Diidleeł       ‘ąądi Dadiidleeł

2nd Pov  ‘ąądi Dííleeł           ‘ąądi Doohłeeł     ‘ąądi Dadoohłeeł

3rd Pov  ‘ąądi Dooleeł                                    ‘ąądi Dadooleeł

4th Pov ‘ąądi Jidooleeł                                 ‘ąądi Dazhdooleeł

To be displeased by it-doo bił ‘aaníi da

To be displeased by it; Lex.Pre.: dooda (Neg) bił(pp) ‘a(op) Cl.: 0 Conj.: (y)-p

STEM SET/Transitivity: Transitive (reflects to who it displeases in the (pp))

I. níí

P. nííd

F. niił

U/R. niih

O. níí’

(Imp.)

Sg.                         Dl.                         Pl.

1st Person doo shił ‘aaníi da    doo nihił ‘aaníi da   doo nihił ‘aaníi da

2nd Person doo nił ‘aaníi da    doo nihił ‘aaníi da  doo nihił ‘aaníi da

3rd Person doo bił ‘aaníi da                                    doo bił ‘aaníi da

4th Person doo hoł ‘aaníi da                                   doo hoł ‘aaníi da

(Perf.)

Sg.                       Dl.                          Pl.

1st Person doo shił ‘ááníid da  doo nihił ‘ááníid da  doo nihił ‘ááníid da

2nd Person doo nił ‘ááníid da  doo nihił ‘ááníid da  doo nihił ‘ááníid da

3rd Person doo bił ‘ááníid da                                    doo bił ‘ááníid da

4th Person doo hoł ‘ááníid da                                  doo hoł ‘ááníid da

(Fut.)/d/

Sg.                            Dl.                                Pl.

1st Person doo shił ‘adooniił da  doo nihił ‘adooniił da  doo nihił ‘adooniił da

2nd Person doo nił ‘adooniił da  doo nihił ‘adooniił da  doo nihił ‘adooniił da

3rd Person doo bił ‘adooniił da                                      doo bił ‘adooniił da

4th Person doo hoł ‘adooniił da                                    doo hoł ‘adooniił da

To mean-‘ááłní

To mean-Lex.Pre: ‘ááł(op) d(ip) Cl.: 0 Conj: (y)-p

STEM SET/Transitivity: Intransitive

I.  ní

P.  niid

F.  niił

U/R.  niih

O.  ne’

(Ex. What do you mean? I mean….)

(imp.)

               Sg.                Dl.             Pl.

1st Pov ‘ááłdishní    ‘ááłdiiʼní    ‘ááłdadiiʼní

2nd Pov ‘ááłdíní      ‘ááłdohní  ‘ááłdadohní

3rd Pov ‘ááłní                           ‘ááłdaaní

4th Pov ‘ááłjiní                          ‘ááłdajiní

(Perf.)

              Sg.                  Dl.              Pl. 

1st Pov ‘ááłdííniid   ‘ááłdiiʼniid       ‘ááłdadiiʼniid

2nd Pov ‘ááłdííníniid  ‘ááłdooniid  ‘ááłdadooniid

3rd Pov ‘ááłdííniid                    ‘ááłdadííniid

4th Pov ‘ááłjidííniid                  ‘ááłdazhdííniid

(Fut.)/d/

                   Sg.                      Dl.             Pl.

1st Pov ‘ááłdideeshniił    ‘ááłdidiiʼniił    ‘ááłdadidiiʼniił

2nd Pov ‘ááłdidííniił        ‘ááłdidoohniił  ‘ááłdadidoohniił

3rd Pov ‘ááłdidooniił                             ‘ááłdadidooniił 

4th Pov ‘ááłdizhdooniił                        ‘ááłdadizhdooniił

To make a touch down-‘aa’dii’aah 

To make a touch down: Lex.Pre.: ‘aa(op) /’/ (Inner Obj. Pre.) d(ip) Cl: 0 Conj:(Lv) in all except F-mode

(Lit. Translation:To pass someone up while carrying a solid roundish object.)

STEM SET/Transitivity: Intransitive

I. ‘aah

P. ‘ą́

F. ‘ááł

U/R. ‘ááh

O. ‘ááł

(Imp.)

Sg.          Dl.         Pl.

1st Person ‘aa’diish’aah  ‘aa’diit’aah  ‘aada’diit’aah

2nd Person ‘aa’dii’aah   ‘aa’dooh’aah ‘aada’dooh’aah

3rd Person ‘aa’dii’aah                          ‘aada’dii’aah

4th Person ‘aazh’dii’aah                      ‘aadazh’dii’aah

(Perf.)

Sg.          Dl.         Pl.

1st Person ‘aa’dii’ą́      ‘aa’diit’ą́  ‘aada’diit’ą́

2nd Person ‘aa’dini’ą́  ‘aa’doo’ą́ ‘aada’doo’ą́ 

3rd Person ‘aa’dii’ą́                     ‘aada’dii’ą́

4th Person ‘aazh’dii’ą́                ‘aadazh’dii’ą́

(Fut.)/d/

Sg.                     Dl.             Pl.

1st Person ‘aa’dideesh’ááł ‘aa’didiit’ááł ‘aada’didiit’ááł

2nd Person ‘aa’didííááł  ‘aa’didooh’ááł ‘aada’didooh’ááł

3rd Person ‘aa’didooááł                        ‘aada’didoo’ááł

4th Person ‘aadizh’dooááł                    ‘aadadizh’doo’ááł

 

To start to go-Dighááh

To start to go:  Lex.Pre.: d(ip)

Cl.: 0 Sg.Classifier:0           Cl.: 0 Dl. Classifier:0       Cl.: d Pl.  Classifier:d

I.          *ááh                   I.        ‘aash                     I.       kááh

P.          yá                      P.       ‘áázh                     P.       kai

F.         *ááł                     F.        ‘ash                      F.       kah

U/R.      ááh                   U/R.    ‘ash                      U/R.    kah

O.          *a’                    O.       ‘aash                     O.      kááh

(Imp.)

Sg.                  Dl.               Pl.

1st Person Dishááh            Diit‘aash     Diikááh

2nd Person Dinááh            Doh‘aash     Dohkááh

3rd Person Dighááh           Di‘aash         Dikááh

4th Person Jidighááh         Jidi‘aash       Jidikááh

(Perf.)

Sg                  Dl.                  Pl.

1st Person Déyá            Diit’‘áázh          Diikei

2nd Person Díníyá        Dishooh‘áázh   Doohkai

3rd Person Deeyá         Deezh‘áázh     Deeskai

4th Person Jideeyá       Jideezh‘áázh    Jideeskai

(Fut.)

Sg.                  Dl.                  Pl.

1st Person Dideeshááł      Didiit’ash     Didiiikah

2nd Person Didíínááł        Didooh’ash   Didoohkah

3rd Person Didoogááł       Didoo’ash     Didookah

4th Person Jididoogááł    Jididoo’ash     Jididookah