To be(Human): Nilį́

 

To be: Lex. Pre.: *(n)ip,(Only occurs in Imp.) Classifier: 0, Perf./Conj.: n-i, s-p

STEM SET/Transitivity: Intransitive

I.    lį́

P.   lį́į́’

F.  leeł

U/R.  LOOK IN YM 87′

O.  LOOK IN YM 87′

(Imp.)

                  Sg.                   Dl.                Pl.

1st Pov  Nishłį́              Niidlį́            Daniidlį́

2nd Pov  Nílį́                 Nohłį́           Danohłį́

3rd Pov  Nilį́                                        Danilį́

4th Pov Jinilį́                                     Dazhnilį́ 

(Perf.)

               Sg.          Dl.          Pl.

1st Pov Sélį́į́’       Siidlį́į́’       Dasiidlį́į́’

2nd Pov Sínílį́į́’   Soołį́į́’        Dasoołį́į́’

3rd Pov  Sílį́į́’                         Daazlį́į́’

4th Pov  Jizlį́į́’                       Dajizlį́į́’

(Fut.)

                  Sg.                   Dl.                Pl.

1st Pov  Deeshłeeł       Diidleeł       Dadiidleeł

2nd Pov  Dííleeł           Doohłeeł     Dadoohłeeł

3rd Pov  Dooleeł                              Dadooleeł

4th Pov Jidooleeł                              Dazhdooleeł

To eat it(General): Yiyą́’

To eat: Lex. Pre.: 0, Classifier: 0, Perf./Conj.: y-p

STEM SET/Transitivity: Transitive

I.   *yą́’

P.  *yą́ą́ʼ

F.  *yį́į́ł

U/R. *yį́į́h

O.  yą́ą́ʼ

(Imp.)

                 Sg.                  Dl.                  Pl.

1st Pov  Yishą́ʼ              Yiidą́ʼ              Deiidą́ʼ

2nd Pov  Niyą́ʼ              Wohsą́ʼ            Daohsą́ʼ

3rd Pov   Yiyą́’                                       Deiiyą́’

4th Pov Jiyą́’                                         Dajiyą́’

(Perf.)

                 Sg.                  Dl.                    Pl.

1st Pov  Yíyááʼ             Yiidą́ą́ʼ             Deiidą́ą́ʼ

2nd Pov Yíníyą́ą́ʼ         Wooyą́ą́            Daoyą́ą́ʼ

3rd Pov Yiyííyą́ą́ʼ                                  Dayííyą́ą́ʼ

4th Pov Jííyą́ą́ʼ                                      Dajííyą́ą́ʼ  

(Fut.) /d/

                 Sg.                  Dl.                     Pl.

1st Pov   Deeshį́į́ł           Diidį́į́ł               Dadiidį́į́ł

2nd Pov  Dííyį́į́ł               Doohsį́į́ł          Dadoohsį́į́ł

3rd Pov  Yidooyį́į́ł                                  Deidooyį́į́ł

4th Pov  Jidooyį́į́ł                                   Dazhdooyį́į́ł

To Make: ʼÍílééh

To make: Lex.Pre.: (‘á)op, Classifier:0, Perf./Conj.: Lv-p, Lv-R

STEM SET/Transitivity: Transitive

I.   *lééh

P.   *laa

F.    *lííł

U/R. ‘įįh

O.     le’

                   (Sg.)                 (Dl.)                (Pl.)                        

1st Pov  ʼáshłééh           ʼíilnééh          ʼádeiilnééh               

2nd Pov  ʼánílééh.           ʼóhłééh.         ʼádaohłééh

3rd Pov   ʼíílééh.                                    ʼádeiilééh

4th Pov ‘ájíllééh                                  ‘ádajillééh 

(Past)

                     Sg.                       Dl.             Pl.

1st Pov   ʼáshłaa/ʼíishłaa.      ʼíilyaa.      ʼádeiilyaa

2nd Pov    ʼíínílaa                  ʼóohłaa      ʼádaohłaa

3rd Pov     ʼíilyaa                                     ʼádeiilyaa

 (Fut.) /d/

                    Sg.                     Dl.                  Pl. 

1st Pov     ʼádeeshłííł       ʼádiilnííł             ʼádadiilnííł

2nd Pov    ʼádíílííł           ʼádoohłííł            ʼádadoohłííł

3rd Pov    ʼíidoolííł                                     ʼádeidoolííł

To Reside: Kééhatʼį́

To Reside: Lex.Pre: (Kéé)op (hw)ip, Classifier: d, Perf./Conj.: IRREGULAR

STEM SET/Transitivity: Intransitive

        tʼį́

 

                  (Sg.)          (Dl.)            (Pl.)

1st Pov Kééhashtʼį́  Kééwhiitʼį́ Kéédahwiitʼį́

 

2nd Pov Kééhótʼį́     Kééhóhtʼį́ Kéédahohtʼį́

 

3rd Pov Kééhatʼį́                       Kéédahatʼį́

 

4rd Pov Kééhojitʼį́                     Kéédahojitʼį́

 

kééhatʼį́į́ + Nítʼééʼ =(Past)

 

Kééhatʼį́į + doo = (Fut.)

To Work: Naalnish

To Work: Lex.Pre: (Na)op, Classifier: l, Perf./Conj.: s-p

STEM SET/TRANSITIVITY: Intransitive

I.      nish

P.     nish

F.     nish

U/R. nish

O.    nish

(Imp.)

                  (Sg.)             (Dl.)             (Pl.)

1st. Pov Naashnish     Neiilnish     Nideiilnish

2nd Pov Nanilnish       Naołlnish   Nidaałnish/nidaołnish

3rd Pov Naalnish                           Nidaalnish

4th Pov Nijilnish                           Nidajilnish

(Past) 

                    (Sg.)           (Dl.)             (Pl.)

1st Pov Nishishnish   nishiilnish     Nidashiilnish

2nd Pov Nishínilnish   Nishoołnish  Nidashoołnish

3rd Pov Naashnish                          Nidaashnish

4th Pov Nijishnish                          Nidajishnish

(Fut.)

                (Sg.)             (Dl.)             (Pl.) /d/

1st Pov Nideeshnish   Nidiilnish      Nidadiilnish

2nd Pov Nidíílnish       Nidoołnish   Nidadoołnish

3rd Pov Nidoolnish                           Nidadoolnish

4th Pov Nizhdoolnish                      Nidazhdoolnish